Далее будет описана ещё одна садхана Якшини –  vishalayayakshini sadana

Astra: sahasrara hum phat

Moola: om aeim vishalae hreem sreem kleem swaha

Anga:

  1. om aeim hridayaya nama
  2. vishalae sirasae swaha
  3. hreem shikhaye vashal
  4. sreem kavachaya hum
  5. kleem nethrabhyaam vaushat
  6. swaha astraya phat

Chanda: vishrava rishi, pankthi chanda, vishaala devatha

Dhayana: (специально не указывается)

Peeta shakthi, peeta samishti, peeta pooja такие как в vatayakshini sadhana Moorti kalpana, peeta shakti, moola  –  vishalamoorthaye nama

Upachara: om sreem om nama

Avahana: согласно bhadrakaali sadhana

Ayudha nyasa:

  1. bhramyadraukthaulpalaya nama (2)

Bhushana nyasa:

  1. suvasithakachabhaaraaya nama
  2. swarnamayasarwabhushenebyo nama

Upahara: arkyamidam, padyamidam, aachamaneeyamidam

Moorthi pooja: согласно vadayakshini pooja

От dwadastas  до naivedya всё как будет указано в bhadrakali sadhana

|| iti vishalayakshi sadhana samaptam ||


ДАЛЕЕ: 23. Сиддхи Вишала Якшини