Далее рассмотрим составляющие Кубера садханы

Astra: sleem pashu hum phat

Moola: yakshaya kuberaya vaishravanaaya dhanadhaanyadhipathayae dhanadhaanyasamardhim mae dehi dadaapaya swaha

Anga:

  1. yakshaya hridayaya nama
  2. kuberaya sirase swaha
  3. vaishravanaaya shikaayae vashal
  4. dhanadhaanyaadhipathayae kavachaya hum
  5. dhanadhaanyasamardhim mae nethraabhyaam vaushat
  6. dehi dadaapaya swaha astraaya phat

Chanda: vishrava rishi, brihati chanda, shivamithrau dhaneshswaro devata

Dhayana: manujavaahyavimaanavarastitham garudaratnanibham nidhinaayakam shivasakham mukutaadivibhushitham varagade dadhatham bhaja thundilam

Peeta shakti, peeta samishti peeta pooja – согласно Шива садхане

Moorti kalpana: peeta shakti с moola, dhanamoorthayae nama

Upachara, aavahana – согласно Вайшравана (vaishravana) садхане

Ayudha nyasa:

  1. gadaayae nama
  2. varadaaya nama

Bhushana nyasa, upahara, moorti pooja, dwastas and naivedya – всё согласно Вайшравана (vaishravana) садхане.

|| iti Kubera sadhana samaptham ||


ДАЛЕЕ: 52. Кубера Садхана Сиддхи