20.06.2017

64  Йогини

Янтра — 64 Йогини

Мантра — 64 йогини

oṁ aiṃ klīṃ śrīṃ hsauḥ catuḥṣaṣṭayoginebhyo namaḥ

Список имен:

1. divyayoginī — दिव्ययोगिनी  2. mahāyoginī — महायोगिनी 

3. siddhayoginī — सिद्धयोगिनी  4. gaṇeśvarī — गणेश्वरी 

5. pretākṣī — प्रेताक्षी  6. ḍākinī — डाकिनी 

7. kālī — काली  8. kālarātri — कालरात्रि 

9. niśācarī — निशाचरी 10. jhakārī — झंकारी 

11. ūrdvavetālī — ऊर्द्ववेताली  12. kharparī — खर्परी 

13. bhūtayāminī — भूतयामिनी  14. ūrdvakeśī — ऊर्द्वकेशी 

15. virupākṣī — विरुपाक्षी  16. śuṣkaṃgī — शुष्कंगी 

17. māṃsabhojanī — मांसभोजनी  18. phetkārī — फेत्कारी 

19. vīrabhadrākṣī — वीरभद्राक्षी  20. dhūmrākṣī — धूम्राक्षी 

21. kalahapriyā — कलहप्रिया  22. raktā — रक्ता 

23. ghoraraktākṣī — घोररक्ताक्षी  24. piśacī — पिशची 

25. bhayaṃkarī — भयंकरी  26. caurikā — चौरिका 

27. mārikā — मारिका  28. caṇḍī — चण्डी 

29. vārāhī — वाराही  30. muṇḍadhariṇī — मुण्डधरिणी 

31. bhairavī — भैरवी  32. cakriṇī — चक्रिणी 

33. krodhā — क्रोधा  34. durmukhī — दुर्मुखी 

35. pretavāhinī — प्रेतवाहिनी  36. kaṇṭakī — कण्टकी 

37. dīrghalaṃbauṣṭhī — दीर्घलंबौष्ठी  38. mālinī — मालिनी 

39. mantrayoginī — मन्त्रयोगिनी  40. kālāgnī — कालाग्नी 

41. mohinī — मोहिनी  42. cakrī — चक्री 

43. kapālī — कपाली  44. bhuvaneśvarī — भुवनेश्वरी 

45. kuṇḍalākṣī — कुण्डलाक्षी  46. juhī — जुही 

47. lakṣmī — लक्ष्मी  48. yamadūtī — यमदूती 

49. karālinī — करालिनी  50. kauśikī — कौशिकी 

51. bhakṣiṇī — भक्षिणी  52. yakṣī — यक्षी 

53. kaumārī — कौमारी  54. yantravahinī — यन्त्रवहिनी 

55. viśālā — विशाला  56. kāmukī — कामुकी 

57. vyāghrī — व्याघ्री  58. yākṣini — याक्षिनि 

59. pretabhavanī — प्रेतभवनी  60. dhūrjaṭā — धूर्जटा 

61. vikatā — विकता  62. ghorā — घोरा 

63. kapālā — कपाला  64. laṅgalī — लङ्गली

Книга

«КУЛЬТ ЙОГИНИ И ХРАМ В ХИРАПУРЕ В ОРИССЕ»

[Н.Е. Бельченко]

Скачать книгу

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide